Poslovnik o radu urpavnog odbora pk Vukan – Požarevac

Na osnovu člana 33 Statuta PK Vukan iz Požarevca, Upravni odbor Kluba je na sednici održanoj dana 22. aprila 2014. godine, doneo

POSLOVNIK
O RADU UPRAVNOG ODBORA PK VUKAN – POŽAREVAC
OSNOVNE ODREDBE

Član 1
Ovim Poslovnikom se uređuje način i postupak sazivanja, raspravljanja, odlučivanja
i rada Upravnog odbora Planinarskog kluba Vukan – Požarevca (u daljem tekstu: PK Vukan) na sednicama.
Član 2
Odredbe ovog poslovnika primenjuju se na članove Upravnog odbora PK Vukan i sva
druga lica koja učestvuju u njegovom radu.
Član 3
Sednice Upravnog odbora su javne.
Izuzetno, sa sednice Upravnog odbora javnost se može isključiti kada je na dnevnom
redu razmatranje i odlučivanje o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu.
Član 4
U slučaju odsutnosti predsednika Upravnog odbora, sednici će predsedavati zamenik predsednika ili sekretar.
Predsedavajući Upravnog odbora (UO) stara se o pravilnoj primeni odredaba ovog Poslovnika.
PRIPREMANjE I SAZIVANjE SEDNICE

Član 5
Sednicu Upravnog odbora saziva predsedavajući Upravnog odbora (elektronskim putem i SMS-om u kome se navodi dan, vreme i mesto, dnevni red sednice), u dogovoru sa sekretarom Kluba.
Obaveštenje o vremenu održavanja sednice dostavlja se najmanje 2 dana (48 h) održavanja sednice.
Predlog dnevnog reda sednice priprema predsednik UO u saradnji sa sekretarom Kluba.
Pored 9 članova UO, pozivaju se i predsednici Nadzornog odbora i Veća časti, kao i zapisničar.
Predsedavajući može pozvati na UO pojedine članove Kluba ili druge osobe radi iznošenja stručnog mišljenja o određenim pitanjima iz dnevnog reda ukoliko to problematika zahteva.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Član 6
Član Upravnog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sednici Upravnog odbora i da aktivno i odgovorno učestvuje u radu.
U slučaju sprečenosti da prisustvuje sednici, član Upravnog odbora je dužan da unapred obavesti predsednika ili sekretara i opravda izostanak.
Član 7
Pravo i dužnost člana Upravnog odbora je da o svim pitanjima o kojima odlučuje Upravni odbor iznosi stavove i predloge, a za svoj rad odgovara Upravnom odboru.
Član 8
U slučaju dužeg kontinuiranog nedolaska člana UO na sednice, od tri i više meseci (koje nisu na adekvatan način opravdane), može se pokrenuti postupak izbora novog člana UO Kluba.

TOK RADA NA SEDNICI

Član 9
Sednica se može održati ako istoj prisustvuje najmanje 5 članova od ukupnog broja članova Upravnog odbora (kvorum).
Ukoliko ne postoji kvorum za održavanje sednice, sledeća sednica UO sa istim dnevnim redom zakazuje se najkasnije za 7 dana.
Član 10

Pre utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora.

Član 11
Predsedavajući UO otvara, vodi i zaključuje sednicu i brine o njenom toku i pridržavanju
dnevnog reda.
Član 12
Dnevni red utvrđuje Upravni odbor.
Svaki član Upravnog odbora može da predloži dopunu ili izmenu dnevnog reda.
UO odlučuje o svakom predlogu za izmenu ili dopunu dnevnog reda.

Član 13
Na sednici UO niko ne može da govori, a da nije prethodno zatražio i dobio reč od predsedavajućeg UO.
Vreme izlaganja svakog člana je ograničeno i može se kretati od 2 do 5 min., shodno dogovoru / izglasavanju na samoj sednici.
Upravni odbor može da izmeni vreme izlaganja na predlog člana UO.

Član 14
Učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu, uvažavajući ostale učesnike.
Predsednik Upravnog odbora stara se o redu na sednici i, posle opomene, oduzima reč učesniku koji ne poštuje odredbe ovog Poslovnika.
Član 15
Kada se obavi razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje po njima, predsedavajući Upravnog odbora zaključuje sednicu UO.

ODLUČIVANjE I IZRADA ZAPISNIKA I ODLUKA SA SEDNICE UO

Član 16
O svakoj tački dnevnog reda raspravlja se i odlučuje pojedinačno.
Po otvaranju rasprave za svaku tačku dnevnog reda predsedavajući UO daje reč prisutnima po redu javljanja.
Na osnovu sprovedene rasprave o pojedinačnoj tački dnevnog reda, predsedavajući utvrđuje predlog odluke. Svaki član može dati drugi predlog odluke u kom slučaju se glasa o predlozima redom kojim su dati.
Kada utvrdi da više nema prijavljenih za učešće u raspravi, predsedavajući UO zaključuje raspravu po tom pitanju.
Glasanje je javno. U posebnim slučajevima glasanje može biti i tajno.

Član 17
O svakoj sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji mora da sadrži redni broj sednice, mesto, datum i satnicu održavanja, prisutni i odsutni članovi, kao i članovi koji nisu opravdali izostanak, predložen i usvojen dnevni red, bitna sadržina diskusije pojedinih učesnika, potpis predsedavajućeg i zapisničara i dr.
Takođe, koje su odluke donesene po pojedinim pitanjima sa naznačenjem da li su donete
jednoglasno ili većinom glasova, a ako je vršeno prebrojavanje glasova i koliko je
glasova za i protiv i koliko je bilo uzdržanih od glasanja.
Ako je član UO bio izričito protiv izglasane odluke, njegovo izdvojeno mišljenje ulazi u zapisnik.

Član 18
Zapisnik sa sednice UO vodi zapisničar, odnosno sekretar, ukoliko je zapisničar sprečen. Zapisničar je odgovoran za urednost i verodostojnost zapisnika.

Član 19
Odluke UO sastavlja sekretar na osnovu zapisnika, a potpisuje predsednik Kluba, a u
njegovoj odsutnosti zamenik predsednika ili sekretar, ako je predsedavao celoj ili delu
sednice.
Član 20
Na početku zapisnika obavezno bi morale da stoje preuzete obaveze sa prethodnih sednica.

Član 21
Zapisnik sa sednice i odluke se moraju izraditi u roku od osam dana od zaključenja sednice i odložiti u arhivu sa odlukama UO. Potpisani zapisnik se više ne sme ispravljati, menjati ili dopunjavati osim na osnovu odluke UO na narednoj sednici.
Član 22
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom prihvatanja na sednici UO dana 22. april 2014.god.
Ispred PK Vukan
Predsednik UO PK Vukan

_______________________