Pravilnik Veća Časti

Na osnovu člana 36 stav 1 Statuta Planinarskog Društva  “Vukan” Požarevac ( daljem tekstu Društva) Veće časti izbabrano na sedici Skupštine kluba održane dana 26. februara 2010 god na svom sastanku održanom dana    …….   donosi

Pravilnik

o radu veća časti

način rada

član 1

Ovim Pravilnikom uređuje se način rada, odlučivanja Veća časti  Društva, postupak pri raspravljanju podnesaka, izricanje disciplinskih mera kao i postupak po žalbi na odluku Veća časti.

Član 2

Veće časti Društva je prvostepeni organ za disciplinske postupke, koje pokreću organi Drušva prema članovima Društva.
Veče časti može pokrenuti izvišajni postupak i na zahtev člana Društva a preko organa Drušutva ukoliko se radi o grubom kršenju prvila planinarske etike i povrede telesnog I moralog integrititeta člana Društva.

Član 3

Sastanci Veća časti održavaju se po potrebi, zavisno od prispelih podnesaka.
Sastanke veća časti saziva i nima rukovodi predsednik Veča časti.

Sastanci  se  zakazuju pismeno,  putem elektronske pošte, preko SMS pourka, faksom, telefonom i usmeno.
Na sastanke Veća časti mogu se pozvati podnosioci zahteva za disciplinskim postupkom ili podosilac žalbe kao i članovi protiv kojih je pokretnut disciplinski postupak.
Veće časti punopravno donosi odluke većinom glasova.

Član 4
Sastancima Veća časti mogu prisustvovati i druga lica, učešćem u diskusiji, davanju predoga i sugestija, bez prava glasa i odlučivanja.

Veće časti može odlučivati da pojedine sednice održava bez prisustva drugih lica.

Za vreme sastanka Veća časti vodi se zapisnik koji sadrži mesto, vreme održavanja, dnevni red i podatke o prisutnim članvoima Veća časti i drugih lica.
Diskusije i predlozi se unose u zapisnik u vidu skraćenih izvoda sa suštinskim sadržajem, dok pisane diskusije se prilažu, a predlozi, zaklučci,  odluke i izdvojena mišljenja se unose u zapisnik izvorno u punom tekstu.
Lica koja nisu članovi Veća časti mogu uzeti učešće u diskusiji davanjem predloga i sugestija,

nakon iznošenja mišljenja članova Veća časti.

Član 5

U toku rada Veća časti, svi članovi Veća časti i prisutna lica moraju se međusobno uvažavati.

Član 6

Sve odluke Veća časti izrađuju se pismeno, koje potpisuju svi prisutni članovi Veća časti i zavode u delovodni protokol za tekuću godinu.

 

  2  postupak raspravljanja podnesaka i izricanja mera

Član 7

Posle prijema  zahteva za pokretanje postupka ili rešavanje žalbe, predsednik Veća časti, koji je po dogovoru određen za izvestioca, prikuplja odgovarajuće dokaze: pismene izjave svedoka i drugih stručnih lica, izučavaju važeće propise, priprema dopunska pitanja za podnosioca i drugo. U toku prikupljanja dokazivih materijala mogu se i usmeno prikupiti odgovarajući dokazi.

Nakon prikupljenih svih relevantnih dokaza predsednik Veća časti saziva sastanak, na kome se može pozvati podnosioc podneska.

Ako se podnosioc podneska, svedok ili drugo lice ne odazove na raspravu ili saslušanje, a uredno je pismenim putem pozvan, odluka se donosi ako paspoživi dokazi to omogućuju. Ako nema dovoljno elemenata za odluk rasprava se odlaže za 15 dana. Rasprava se može odlagati najviše dva puta, onda se donosi i bez prisustva pozvanih lica.
Odluka se mora doneti i dostaviti strankama u postupku u pismenom obliku u roku od 3 meseca od dana zaključenja rasprave po predmetu spora.

U odluci Veća časti daje se i pouka o pravnom leku.

3      način odlučivanja

                                             Član 8

Odluke Veća časti donosi većinom glasova.
Odluku potpisje predsednik Veća časti.
Odluka Veća časti mora biti u pisanoj formi a dostavlja se podnosiocu zahteva i Upravnom odboru Društva

 

 4      mere Veća ćasti

                                                                 Član   9

Veće časti može izicati disciplinske mere.
Disciplinske mere mogu biti izvršne za disciplinske greške i disciplinske prestupe.

Disciplinske greške su lakši oblici kršenja discipline i ponašanja društva. Za učinjenu disciplnsku grešku Veće časti može izreći:
– opomenu
– javnu opomenu

– zabranu učestovanja na kacijama Društva do 6 mes
Disciplinske greške se odnose na nepoštovanja odredbi Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti, grubo vređanje dostojanstva članova Društva kao  i narušavanje ugleda Društva.
Disciplinski prestup je teži obolik narušavanja discipline kako na akcijama tako i  u ponašanju u radu Društva.

Disciplinski prestup može se odnositi I na grubo kršenje odredaba normativnih akata Društva I PSS-a  kojm je naneta šteta po planinarsku organizaciju.
Šteta koja je nastala po planinarsku organizaciju može biti I materijalne prirode odnosno koja je dovela do težih posledica po planinarsku  orgaizaciju.
Za disciplinski prestup Veće časti može izreći sledeće mere:
– opomenu pred isklučenje
– iskljlučenje iz Društva

 

 5 postupak po žalbi

član 10

Član Društva kome je izrečena disciplinska mera može u roku od 15 dana podneti  žalbu na odluku Veća časti, Upravnom odboru Društva, odnosno Nadzornom odboru ukoliko je predlagač pokretanja disciplinskog postupka Upravni odbor Društva.

Upravni odbor, odnosno Nadzorni odbor formira radno telo koje odlučuje po žalbi u drugostepenom postupku I odluka radnog tela je konačna.

U slučaju izricanja disciplinske mere za disciplinski prestup žalba se podnosi Skupštini Društva preko Upravnog odbora, odnosno Nadzornog odbora. Upravni odbor, odnosno Nazorni odbor formira radno telo koje će bit izvestilac za sednicu Skupštine Društva.

Lica koja je izrečena disciplineska mera imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od prijma odluke, odnosno od dana kada je izvršeno uručivanja odluke Veča časti u skladu sa zakonom o opštem uprvnom postupku.
Skupština može smao potvrditi izrečenu meru ili vratiti a ponovni postupak.

Okluka Skupština PSS po žalbi je konačna.

Čalan 11

Ovaj Pravilnik stupana snagu danom usvajanja na sastanju Veča časti

Član 12

Ukoliko se posle izricanja disciplinske mere pojave nove činjenice ili dokazi, koji nisu bili prisutni u toku vođenja postupka, postupak se sa novim dokazima može ponoviti u roku od 3 meseca d donošenja odluke, a u roku od 3 meseca od dna saznanja na nove činjenice.

 

Predsednik Društva                                                           predsednik Veća časti

Momčilo Manić                                                                  Bogica Stojanović