pravilnik o dodeli priznanja

Na osnovu člana 36,. Statuta Planinarskog kluba „Vukan“ Požarevac od
07.02.2017. godine,  Upravni odbor PK  donosi
„Vukan“, dana______2018. godine, usvaja

Pravilnik

o dedeli priznanja u Planinarskom Klubu Vukan

 

Član 1.

 

Planinarski Klub Vukan ( u daljem Klub) dodeljuje sledeća priznanja pohvalnice, zahvalnice, bronzane, srebrne i zlatne plakete, povelje i počasne diplome.

 

Član 2.

 

Klub dodeljuje Pohvalnice članovima Kluba za doprinos radu Kluba, za individualna dostignuća na polju planinarenja  i takmičenja u planinarskim disciplinama.

Pohvalnice se dodeljuju na godišnjoj skupštini Kluba za postignuća u prethodnoj godini, na osnovu odluke upravnog odbora  Kluba, a na obrazložen predlog jednog ili više članova upravnog odbora Kluba.

Pohvalnica se ne može izdati članu Kluba za postignuća u prethodnoj godnini ako je u istoj odlukom Veća časti izrečena opomena ili javna opomena odnosno ako je u poslenje dve godine odlukom Veća časti izrečena zabrana učestvovanja na akcijama Kluba u trajanju 6 meseci ili  ako je u poslednje tri godine odlukom Veća časti izrečena opomena pred isključenje.

Broj pohvalnica koje se dodeljuju u toku jedne godine je ograničen na najviše 10.

Sekretar Kluba vodi evidenciju dodeljenih pohvalnica.

 

Član 3.

Izgled pohvalnice usvaja upravni odbor Kluba,  a mora biti štampana na papiru formata A4 , da sadrži logo Kluba, natpis Planinarski Klub  Vukan, natpis pohvalnica, ime i prezime člana Kluba,   ispod  kratko obrazloženje dodele pohvalnice, datum dodele pohvalnice i potpis Predsednika Kluba.

 

Član 4.

Klub dodeljuje zahvalnice članovima  Kluba, drugim osobama  i organizacijama  za doprinos razvoju Kluba i pomoći u organizovanju manifestacija od opšteg značaja, a čiji je nosilac organizacije Klub.

Zahvalnice se dodeljuju na osnovu odluke Upravnog odbora Kluba, a na obrazložen predlog nosioca organizacije manifestacije od opšteg značaja.

Zahvalnice se dodeljuju na godišnjoj skupštini ili prilikom  manifestacija od opšteg značaja  u kojima je glavni organizator Klub.

Sekretar društa vodi evidenciju dodeljenih zahvalnica.

 

Član 5.

Izgled Zahvalnice usvaja Upravni odbor Kluba , a mora biti štampana na papiru formata A4 , da sadrži logo Kluba, natpis Planinarski Klub Vukan, natpis zahvalnica, ime i prezime osobe odnosno naziv organizacije kojoj se dodeljuje zahvalnica ispod kratko obrazloženje dodele zahvalnice, datum dodele zahvalnce i potpis Predsednika Kluba.

 

Član 6.

Brozana plaketa  dodeljuje se članovima Kluba za aktivano kontinuirano učešće u radu Kluba za period od najmanje 10 godina. Plaketa se dodeljuje na osnovu odluke UO Kluba. Član Kluba može biti nosioc bronzane plaketete samo jednom.

Izgled plakete usvaja Upravni odbor Kluba , a mora biti štampana na papiru formata A4, da sadrži logo Kluba, natpis Planinarski Klub Vukan, natpis bronzana plaketa, ime i prezime osobe kojoj se povelja uručuje, natpis za desetogodišnje aktivno učešće i doprinos radu planinarskog Kluba  , datum dodele povelje i potpis Predsednika Kluba.

 

Član 7.

Srebrna plaketa dodeljuje se članovima kluba za aktivano kontinuirano učešće u radu Kluba za period od najmanje 20 godina.  Plaketa se dodeljuje na osnovu odluke UO Kluba. Član kluba može biti nosioc srebne plaketete samo jednom.

Izgled plakete usvaja upravni odbor Kluba , a mora bit štampan na papiru formata A4, da sadrži logo Kluba, natpis Planinarski Klub Vukan, natpis srebrna plaketa, ime i prezime osobe kojoj se plaketa uručuje, natpis za dvadesetogodišnje aktivno učešće i doprinos radu planinarskog Kluba  , datum dodele povelje i potpis Predsednika Kluba.

 

Član 8.

Zlatna plaketa dodeljuje se članovima Kluba za aktivano kontinuirano učešće u radu Kluba za period od najmanje 30 godina.  Plaketa se dodeljuje na osnovu odluke UO Kluba. Član Kluba može biti nosioc zlatne plaketete samo jednom.

Izgled plakete usvaja Upravni odbor Kluba , a mora bit štampan na papiru formata A4, da sadrži logo Kluba, natpis Planinarski Klub Vukan, natpis zlatna plaketa, ime i prezime osobe kojoj se povelja uručuje, natpis za tridesetgodišnje aktivno učešće i doprinos radu planinarskog Kluba , datum dodele povelje i potpis Predsednika Kluba.

 

 

Član 9.

Sekretar Kluba vodi evidenciju dodeljenih plaketa.

 

Član 10.

Povelja se dodeljuje članovima Kluba  ili bivšim članovima Kluba povodom jubileja Kluba za izuzetan dobrinos razvoju Kluba.

Povelja se dodeljuju na jubilarnoj godišnjoj skupštini odlukom Upravnog odbora Kluba, a na obrazložen predlog najmanje jednog člana Upravnog odbora Kluba.

Članu Kluba povelja se može dodeliti samo jedanput.

Izgled povelje usvaja Upravni odbor Kluba , a mora bit štampan na papiru formata A3, da sadrži logo kluba, natpis Planinarski Klub Vukan, natpis povelja, natpis za višegodišnji doprinos radu planinarskog Kluba Vukan , ime i prezime osobe kojoj se povelja uručuje, datum dodele povelje i potpis Predsednika Kluba .

Sekreta Kluba vodi evidenciju dodeljenih povelja.

 

Član 11.

Počasna priznanja (diploma)  se daju učesnicima akcija koje se izvode tradicionalno na nivou Kluba, a na osnovu evidencije aktivnosti  koju vodi organizator akcije.

Izgled počasnog prizanja (diploma) određuje urpavni odbor kluba.

 

Član 12.

Za postignuća u Homoljskom planinarskom maratonu Klub izdaje na osnovu verifikovanih rezultata  bronzane, srebrne  i zlatne medalje u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Sekretar Kluba vodi evidenciju dodeljenih medalja.

 

Član 13.

Upravni odbor Kluba upućuje predlog Planiarskom Savezu Srbije za dodelu bronzanih, srebrnih, zlatnih znački I drugih priznanja koje dodeljuje Planinarski savez Srbije, članovima Kluba koji ispunjavaju uslove za dodelu ovih priznanja na osnovu pravilnika o dodeli priznanja Planinarskog Saveza Srbije.

 

Član 14.

O žalbama i primedbama vezanim za ovaj pravilnik u prvom stepenu odlučuje UO kluba.

UO Kluba mora da razmatra žalbu i da o njoj donese odluku u roku od 14 (četrnaest) dana od dana pismenog podnoženja žalbe, kao i da o donesenoj odluci pismeno izvesti podnosioca žalbe.

Ako podnosilac žalbe nije zadovoljan odlukom iz stava 2. ovog člana, može uložiti žalbu Nadzornom Odboru PK „Vukan“ koji odlučuje od pravilnosti donesene odluke o dodeli priznanja u roku od 8 (osam) dana od dana pismenog uručivanja te odluke.

 

Član 15.

Tumačenje ovog pravilnika vrši UO PK „Vukan“.

 

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.

Broj:______________

 

Predsednik kluba

Dr Miloš Branković

__________________________