PRAVILNIK O KORIŠĆENjU BOLDERA PLANINARSKOG KLUBA „VUKAN“ – predlog

Na osnovu člana 14; člana 43; i člana 44. Statuta Planinarskok kluba „Vukan“ Požarevac od 07.02.2017. godine , a na predlog Bojana Trailovića,
Upravni odbor PK „Vukan“, dana _. 2020. godine, usvaja

PRAVILNIK O KORIŠĆENjU BOLDERA
PLANINARSKOG KLUBA „VUKAN“

Član 1.

Bolder je vlasništvo Planinarskog Kluba "Vukan" (u daljem tekstu PKV). 

Član 2.

 Na bolderu mogu trenirati članovi PKV, a u skladu sa važećim pravilnicima i aktima Planinarskog saveza Srbije (PSS) i PKV. 
Korisnici boldera posebno su dužni da poštuju Pravilnik o bezbednom izvođenju planinarskih aktivnosti PSS-a i Pravilnik o organizovanju planinarskih akcija PKV. 

Član 3.

Svaki korisnik boldera bavi se sportskim penjanjem na sopstveni rizik.

Član 4.

Korišćenje boldera i treniranje na njemu iz bezbednosnih razloga moguć je samo uz prisustvo stručno osposobljenih lica PKV sa zvanjima i to: Mlađi alpinista pripravnik, stariji alpinista pripravnik, alpinista, instruktor alpinizma, sportski penjač - pripravnik, sportski penjač, instruktor sportskog penjanja. 
Svaki član PKV sa gore navedenim zvanjem može zadužiti ključ od sale i voditi trening. 
Svaki član PKV koji je zadužio ključ od sale i koji vodi trening obavezuje se da prisustvuje treningu sve vreme i brine o bezbednosti svih korisnika, kako bi se mogućnost potencijalnih nesreća i povreda svele na minimum. 

Svaki član PKV koji ispunjava uslove za vođenje treninga u skladu sa ovim pravilnikom, pismeno obaveštava UO PKV o nameri da vodi treninge.
Vođenje treninga od strane kvalifikovane osobe je na dobrovoljnoj osnovi.
Članovi sa zvanjima ukoliko ne žele da vode trening nisu u obavezi da rade sa nestručnim licima, mogu koristiti bolder i individualno uz pismeno izjašnjenje UO PKV i u tom slučaju nestručna lica čekaju da se sa puta vrati stručno osposobljeni član koji želi da radi sa njima.
Član 5.

 Član PKV kod koga se nalazi ključ od sale u obavezi je da u slučaju odsustva obavesti ostale članove odseka/sekcije/kluba najmanje 48 sati pre odsustvovanja i na zahtev gore navedenih stručno osposobljenih članova preda ključ licu koje izrazi želju da vodi trening ili zaduži ključ za lični trening.
Ukoliko član PKV koji duži ključ od sale odsustvuje 7 i više dana dužan je da ključ od sale preda drugom članu PKV koji ispunjava uslove za vođenje treninga (ili za samostalno treniniranje), odnosno Sekretaru PKV ukoliko se niko od gore navedenih članova sa zvanjem ne javi za zaduženje ključa. 

Član 6.

Sekretar PKV postupa sa ključem od sale u skladu sa ovim Pravilnikom. 

Član 7.

Ukoliko se korisnik boldera ne pridržava propisanih bezbednosnih normi, ne vlada planinarskom etikom, ugožava ostale korisnike i sl. Može biti udaljen sa treninga uz obaveznu pismenu prijavu - obrazloženjem Upravnom odboru PKV. 

Član 8.

Svi korisnici boldera (članovi PK, AO i SPS Vukan) dele troškove održavanja sale na mesečnom nivou.
Korisnici boldera koji nisu članovi PK, AO i SPS Vukan plaćaju korišćenje boldera po treningu u visini mesečne naknade za članove kluba - odseka i sekcije. 
Lice zaduženo za prikupljanje novca od korišćenje boldera dužno je da vodi preciznu evidenciju o uplatama, isplaćuje higijeničarku, a višak novca preda Sekretaru kluba koji će novac uplaćivati na račun PKV.
Fond od viška novca od korišćenja boldera isključivo je namenjen održavanju boldera i potrebama AO i SPS Vukan. 

Član 9.

Termini treninga se blagovremeno objavljuju na sajtu PKV, viber grupi PKV i viber grupi alpinističkog odseka „Vukan“ za periode trajanja školske godine i za periode raspusta.

Termini u toku školske godine su izmenjive prirode u skladu sa dostupnošću fiskulturne sale. 

Član 10.

Obaveze i dužnosti svakog korisnika boldera su:

 • Da ne kasni na treninge;
 • Da se pridržava saveta stručno osposobljenog lica koje vodi trening kako ne bi došlo do eventualnih povreda;
 • Da učestvuje u kolektivnom korišćenju boldera i ne ometa ostale penjače;
 • Da redovno izmiruje svoje finansijske obaveze za održavanje sale i boldera;
  -Da se pridržava termina treninga;

Član 11.

U slučaju nepoštovanja ovog Pravilnika, kao i svih ostalih pravilnika PSS i PKV, od strane pojedinca ili više korisnika boldera,  UO PKV, a na predlog stručno osposobljenog lica ili korisnika boldera može odlučivati, o privremenoj ili trajnoj zabrani korišćenja boldera. 

Član 12.

Tumačenje ovog pravilnika vrši UO PKV.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja. 

Broj:__

      Predlagač:  Bojan Trailović                                      Predsednik kluba Dr Miloš Branković                                                                                                             
                                                                                 
_________________________                       _________________________