Pravilnik o korišćenju i čuvanju opreme i potrošnog materijala u Planinarskom klubu Vukan Požarevac


Na osnovu člana 36, 43. i člana 44. Statuta Planinarskog kluba „Vukan“ Požarevac od
07.02.2017. godine , a na predlog Alpinističkog odseka „Vukan“, Upravni odbor PK
„Vukan“, dana______2017. godine, usvaja
PRAVILNIK
O KORIŠĆENjU I ČUVANjU
OPREME I POTROŠNOG MATERIJALA
U PLANINARSKOM KLUBU „VUKAN“
POŽAREVAC
Član 1.
Ovim pravilnikom se određuju uslovi korišćenja i čuvanja opreme i potrošnog
materijala (u daljem tekstu: oprema) u Planinanrskom klubu „Vukan“ Požarevac (u
daljem tekstu: klub).
Član 2.
Magacinom u kome se čuva oprema rukovodi Sekretar kluba.
Upravni odbor kluba može doneti odluku o zaduženju drugog člana Kluba za
magacionera.
Magacioner materijalno i moralno odgovara za opremu koju je preuzeo na
rukovanje.
Prava i obaveza magacionera su da:
– Svojim stalnim prisustvima na sastancima Kluba omogući redovno
pozajmljivanje i vraćanje opreme;
– u slučaju sprečenosti da prisustvuje o tome obavesti člana Upravnog odbora
kluba, kome će dati ključeve magacina i ovlastiti ga da vodi magacin u njegovom
odsustvu;
– se stara da sva oprema u magacinu bude održavana u ispravnom stanju, čista
sređena, razvrstana i pristupačna;
– najmanje jednom u 6 meseci na redovnom sastanku kluba podnosi izveštaj o stanju
u magacinu, nabavci druge opreme ili o drugim promenama;
-Podnosi pismeni izveštaj o radu magacina na Skupštini kluba;
– Prisustvuje radu komisije koja vrši popis opreme;
– da knjigu opreme, reverse, spiskove i druga dokumenta vodi ažurno i da ih preda
na uvid na zahtev UO Kluba ili Predsednika, odnosno potpredsednika Kluba.
-se stara o tome da ovaj pravilnik i odluka o tarifi iz člana 9. ovog pravilnika
bude istaknuta na vidnom mestu u magacinu.
– obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim aktima Kluba.
Članstvo Kluba je dužno da po potrebi pomaže magacioneru u vršenju njegovih
obaveza iz stava 3. ovog člana.
Član 3.
Pravo na korišćenje tehničke planinrske opreme koja služi kao zaštita od pada
sa visine, imaju samo članovi koji su prošli posebnu planinarsku obuku za korišćenje
opreme i to:
– Planinarski vodiči,
– Alpinisti,
– Speleolozi,
– Visokogorci i dr. koji imaju neki od završenih posebnih kurseva, na kojima se uči
rukovanje tehničkom opremom.
Pravo na korišćenje ostale opreme i potrošnog materijala ima članstvo pod
jednakim uslovima.
Opremu kluba može koristiti i lice koje ne pripada članstvu Kluba ukoliko je
učesnik tečaja u organizaciji specijalizovanih odseka Kluba, i to samo za potrebe tečaja
i pod nadzorom i po uputstvima vođe tečaja.
Zabranjuje se upotreba opreme od strane članova drugih klubova i organizacija ,
ukoliko nije donešena posebna odluka UO kluba o takvoj upotrebi opreme.
Član 4.
Članstvo kluba uvek ima prioritet u zaduživanju opreme u odnosu na lica iz
člana 3. st. 3. i st. 4. ovog pravilnika.
U slučaju sukoba interesa oko raspodele opreme među članstvom, prednost ima
onaj član koji je ranije najavio akciju.
Član 5.
Oprema se zadužuje tako što korisnik i magacioner potpisuju obrazac reversa u
dva primerka, od kojih jedan ostaje u magacinu i predaje se korisniku nakon razduženja
oprema, a drugi se čuva u arhivi magacina Kluba.
Korisnik ne može zadužiti opremu ako već ima otvoren revers.
Član 6.
U revers moraju biti uneti sledeći podaci:
– Redni broj reversa;
– Ime i prezime člana;
– Broj planinarske knjižice;
– Datum zaduživanja opreme;
– Datum do kad oprema mora biti vraćena;
– Razlog zaduživanja opreme;
– Pojedinačno nabrojana i opisana oprema koja se zadužuje;
– Svojeručni potpisi korisnika opreme i magacionera.
Za lica iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika pored podataka iz stava 1. ovog člana,
u revers se moraju uneti i:
– podaci iz lične karte (adresa stanovanja, br.l.k);
– Broj telefona (fiksni i mobilni).
Član 7.
Oprema se po pravilu vraća odmah posle akcije – uspona, tj. na prvom sledećem
sastanku kluba.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, oprema se ne mora vratiti odmah posle akcije
(uspona) i to kad je zadužena za potrebe tečajeva ili u slučaju produženih akcija, o čemu
odlučuje UO Kluba ili Predsednik Kluba ukoliko UO nema zakazan sastanak u skorije
vreme.
Član 8.
Ukoliko korisnik zaduženu opremu ne vrati do roka označenog na reversu,
magacioner će to lice odmah opomenuti usmeno ili pismeno. Ukoliko oprema ne bude
vraćena u narednih sedam dana, zahtevaće se povraćaj opreme preporučenim pismom koje
potpisuje Predsednik Kluba. Ovaj dopis može biti poslat i elektronskim putem. U
dopisu se navodi rok u kome je lice dužno da vrati opremu i posle koga će Klub, ako se
oprema ne vrati , zahtevati povraćaj opreme ili materijalno obeštećenje sudskim putem.
Član 9.
Za svaku sedmicu prekoračenja roka vraćanja naznačenog u reversu, plaća se kazna u
skladu sa odlukom o tarifi.
Odluku iz stava 1. ovog člana donosi UO Kluba i tom odlukom se utvrđuju
novčane kazne za prekoračenje roka vraćanja opreme.
Kaznu naplaćuje Sekretar Kluba i izdaje priznanicu.
Član 10.
O naplaćenoj kazni se vodi evidencija koja se čuva u dokumentaciji Kluba. Ta
sredstva se čuvaju u kasi blagajnika i koriste isključivo za održavanje magacina ,
nabavku nove ili popravku stare opreme.
Član 11.
Član Kluba koji je opremu vratio posle isteka roka za vraćanje, a nije platio
odgovrajuću kaznu, gubi pravo na korišćenje opreme sve dok kaznu ne plati.
Član 12.
Članovi UO Kluba mogu osloboditi pojedinca obaveze plaćanja kazne za
neblagovremeno vraćanje opreme, u slučaju da usled više sile (bolničko lečenje ili
slično) nije bio u mogućnosti da opremu vrati na vreme. Pojedinac je u tom slučaju
dužan da da obavesti UO Kluba.
Član 13.
Korisnici opreme dužni su da opremu čuvaju i održavaju u dobrom stanju. Sva
oprema primljena na revers mora se vratiti u potpuno ispravnom stanju, tj onakva kakva
je bila primljena iz magacina, očišćena, spakovana i povezana. Prilikom vraćanja
korišćene opreme , magacioner je dužan da je pregleda. Kod oštećenja ili gubitka
opreme, troškove popravke ili nadoknade snosi sami korisnici opreme. U ovom pogledu
se mogu tolerisati samo nužna neznatna ishabanost od upotrebe ili neznatna oštećenja.
Član 14.
O odgovornosti pojedinaca koji su opremu izgubili ili oštetili odlučuje UO
Kluba uz konsultaciju trenutno prisutnih članova koji su kompententni da konstantuju
procenat oštećenja opreme.
Član 15.
Oprema nabavljena za posebne svrhe i iz za to posebno nabavljenih sredstava može
se koristiti samo namenski.
Član 16.
Sva oprema Kluba nalazi se na jednom mestu u magacinu Kluba ili kod jednog lica
ovlašćenog za čuvanje opreme (Sekretar ili magacioner).
Član 17.
Sva oprema Kluba evidentira se u knjizi opreme magacina Kluba.
U knjizi opreme se navodi oprema, sredstva iz kojih je nabavljena, njena nabavna
vrednost, kao i ostali podaci o njenom korišćenju, oštećenju, rashodovanju, gubitku ili
uništenju.
Posebno se vodi karton užadi za svako uže pojedinačno, u karton se unosi svako
njegovo opterećenje koje je uže pretrpelo, kao i broj padova sa izračunatim faktorom
pada.
Rok trajanja užeta je 5 godina, bez obzira na njegovu upotrebu. Nakon 5 godina se
rashoduje.
Član 18.
Popis opreme u Klubu Vrši tročlana komisija koju obrazuje UO Kluba sedam
dana pre početka popisa.
Sva oprema mora biti popisana kao inventar kluba u obrazac (Popisna lista
osnovnih sredstava).
Popis opreme se vrši najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan 1. 12. Po odluci
UO Kluba, a na predlog magacionera popis se može vršiti i češće, naročito kada je
oprema tokom upotrebe istrošena do te mere da se ne može više upotrebljavati ili je
ostavljena na nekom usponu.
Komisija iz stava 1. ovog člana sačinjava zapisnik o popisu, koji dostavlja
magacioneru i UO Kluba, a magacioner će odmah uneti odgovarajuće promene u knjigu
opreme.
Član 19.
Ukoliko je oprema ostala u steni kao trajno međuosiguranje, korisnik je dužan da
sačini izveštaj o tome i da nacrta skicu sa naznakom mesta gde je oprema ostavljena.
Izveštaj i skicu iz stava 1. ovog člana korisnik predaje UO Kluba, u roku od 14
dana (četrnaest) od povratka sa akcije, koji ga obaveštava o eventualnom oslobađanju
plaćanja naknade za ostavljenu opremu. U tom slučaju revers se zatvara odlukom UO
Kluba.
Član 20.
U magacinu je strogo zabranjeno pušenje i osvetljavanje prostora otvorenim
plamenom (šibica, sveća i slično). U slučaju nestanka struje osvetljenje se može vršiti
isključivo baterijskim lampama.
Član 21.
U težim slučajevima kršenja ovog pravilnika, UO Kluba može na predlog
magacionera ili drugog člana Kluba, doneti odluku kojom prekršiocu oduzima pravo na
dalje korišćenje opreme. Prekršilac može da povrati svoja prava po isteku roka od
najmanje 6 meseci, o čemu UO Kluba donosi odluku na osnovu pismene molbe tog lica.
Član 22.
U težim slučajevima nepridržavanja ovog pravilnika magacioner može biti
razrešen, o čemu odlučuje UO Kluba.
Član 23.
O žalbama i primedbama vezanim za ovaj pravilnik u prvom stepenu odlučuje UO
kluba.
UO Kluba mora da razmatra žalbu i da o njoj donese odluku u roku od 14
(četrnaest) dana od dana pismenog podnoženja žalbe, kao i da o donesenoj odluci
pismeno izvesti podnosioca žalbe.
Ako podnosilac žalbe nije zadovoljan odlukom iz stava 2. ovog člana, može
uložiti žalbu Veću Časti ili Nadzornom Odboru PK „Vukan“ u roku od 30 (trideset)
dana od dana pismenog uručivanja te odluke.
Član 24.
U slučaju prestanka rada Kluba, a na osnovu Člana 44. St. 2. Statuta
Planinarskog kluba „Vukan“, imovina Kluba postaje vlasništvo Planinarskog saveza
Srbije.
Član 25.
Tumačenje ovog pravilnika vrši UO PK „Vukan“.
Član 26.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.
Predsednik
Upravnog odbora
Planinarskog kluba „Vukan“
Broj:______________ Dr Miloš Branković
_________________________