Pravilnik o organizovanju planinarskih akcija

PRAVILNIK O ORGANIZOVANjU
PLANINARSKIH AKCIJA

Član 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuje način organizovanja planinarskih akcija i specijalizovanih aktivnosti za vodiče i članove PK „Vukan“ Požarevac.
Član 2.

Zadaci pravilnika su:
– da propiše redosled organizacije i realizacije akcija;
– da utvrdi odgovornost svih učenika u organizovanju i realizaciji akcija;
– da unese odgovarajuću dozu ozbiljnosti u organizovanju i vođenju planinarskih akcija;
– da spreči, odnosno što više smanji broj mogućih nezgoda;
– da omogući da svi organizatori i pojedinci zbog čijih propusta je došlo, odgovaraju po odredbama utvđenih pravilnicima PK “Vukan“ Požarevac i pred zakonom.

Član 3.

Akcije se izvode na osnovu godišnjeg kalendara akcija PK „Vukan“ Požarevac, po pozivu drugih planinarskih društava ili planinarskih saveza, kao i na bazi dogovora na sastancima kluba – za slobodne vikend termine i sl.
Dogovoreni godišnji kalendar akcija kluba ima potpuni prioritet nad eventualim drugim akcijama koje se naknadno budu „promovisale“ od pojedinaca – vodiča.

Član 4.

Ekipa koja izvodi akciju može biti sastavljena od najmanje 3 (tri) člana kluba, od kojih je jedan vodič akcije.

Član 5.

Akcijom rukovodi vodič akcije. Vodič akcije mora postaviti svog zamenika u slučaju da nije u mogućnosti da organizuje planiranu akciju predviđenu godišnjim kalendarom akcija kluba.
Vodič akcije obavezan je da uvek postavi iskusnog planinara na začelju (tzv. čistača) i da se sve vreme brine o koloni.

Član 6.

Vodič je zvanično lice koje ne u svoje, već u ime kluba, ali na ličnu odgovornost organizuje akciju i on je pred zakonom odgovoran za sve eventualne nezgode koje se dese od trenutka polaska do trenutka povratka. Kada se pojedinac ili grupa planinara neadekvatno i neodgovorno ponašaju, vodič akcije ih upozorava da isprave svoj odnos prema celoj grupi ili prirodi. Ukoliko ovakvo upozorenje ne urodi polodom, vodič ima pravo da javno, pred ostalim učesnicima, skine odgovornost sa sebe za ovakve pojedince ili grupu planinara, a o svemu pismeno/usmeno izvesti Upravni odbor kluba.

Član 7.

Obaveze vodiča akcije su:
– Objavljuje (program) akcije 15 i više dana unapred na sastancima kluba utorkom (ukoliko se radi o lokalnoj akciji), odnosno 30 i više dana unapred kada je reč o akciji van područja Srbije, u inostranstvu, a u skladu sa godišnjim kalendarom kluba.
– Preliminarne prijave prima od dana objavljivanja plana, a najkasnije do utorka na sastanku u prostorijama kluba one nedelje u kojoj se održava akcija kada se i formira konačan spisak učesnika akcije po redosledu uplata, uz obaveznu kontrolu (uvidom u planinarsku knjižicu) plaćenje članarine za tekuću godinu.
– Ima diskreciono pravo da na akcije ne prima članove sa kojima je na prethodnim akcijama imao bilo kakvih problema u pogledu ponašanja – od polaska do povratka sa akcije;
– Po povratku sa akcije podnosi pismeni izveštaj sa akcije i finansijski izveštaj načelniku kluba;
– Vodič akcije treba da svoje znanje i iskustvo, naročito na usponu i silasku, prenosi na učesnike, stalno ih upozoravajući da se pažljivo kreću, vodeći računa gde da staju i za šta da se prihvataju i da na odmorištima svima skreće pažnju na mogućnost povređivanja i nezgoda.

Član 8.

Vodiči akcije koji su preduzeli sve što je potrebno u organizovanju akcija ne snose moralnu, materijalnu, finansijsku ili krivičnu odgovornost ukoliko je do nesreće došlo u bilo kom momentu akcije (na putu, usponu, na povratku sa uspona) zbog sopstvene krivice povređenog, kao posledica:
– nepažljivog kretanja na opasnim mestima i pored upozorenja;
– nepridržavanja propisa ili usmenih naloga vođe akcije o obaveznom korišćenju propisane opreme, zaštitnih i tehničkih sredstava;
– samouverenosti u precenjivanju sopstvenih mogućnosti u datom trenutku;
– nediscipline u ponašanju i kretanju uopšte, što je dovelo do nesreće;
– nepridržavanja usmenih naloga, sugestija i saveta vođe akcije, datih uoči polaska na uspon, planinarsku ili alpinističku akciju ili silaska u jamu, pećinu, ili neposredno pre nesreće, u bilo kom momentu akcije.

Član 9.

Obaveze učesnika akcije:
– po objavljivanju plana izvođenja akcija procenjuje svoju sposobnost (zdravstvenu ili kondicionu) postavljenim zahtevima;
– učesnik akcije treba da teži postepenosti, tj. da ide od lakših ka težim akcijama, a da se stručno usavršava na kuresima/tečajevima koji se organizuju u okviru kluba i drugih organizacija;
– prilikom upisivanja obavezno pokazuje planinarsku knjižicu kao dokaz da je platio članarinu;
– od polaska do povratka strogo vodi računa da se u odnosu na sve učesnike akcije, a posebno u odnosu na vođu akcije striktno pridržava Pravila ponašanja planinara, imajući u vidu da je vodič zakonski (krivično) odgovoran za realizaciju akcije u celini, ali da vodič nije odgovoran za posledice lošeg ponašanja učesnika;
– sve što smatra da nije u redu u pogledu odnosa vodiča prema učesnicima akcije ili učesnika akcije međusobno može se i treba raspraviti po povratku, javno na sastanku u klubu ili na sednici Upravnog odbora kluba, ali uz činjenice i argumente.

Član 10.

Mogu se organizovati sledeći tipovi planinarskih akcija i aktivnosti:
– Rekreativne akcije. To su izleti i šetnje koje ne zahtevaju nadprosečno naprezanje organizma, zatim zimovanja ili letovanja, ili posete kulturnim znamenitostima i prirodnim lepotama;
– Planinarske akcije. To su one akcije koje zahtevaju nadprosečno naprezanje organizma, kako u fizičkom tako i u duhovnok smislu, kao i odgovarajuću pripremljenost učesnika u fizičkom i psihičkom smislu i odgovarajuću opremu;
– Stručna usavršavanja. Mogu obuhvatiti organizovane teoretske i praktične aktivnosti;
– Specijalizovane aktivnosti. To su planinarsko-alpinističke i druge aktivnosti;
– Takmičenja. Sprovode se prema uslovima koje definiše organizator.

Član 11.

Pod nedisciplinom pojedinaca u odnosu na grupu smatra se:
– ubrzano kretanje, zaostajanje ili odvajanje od grupe;
– spremnost na svađu i prepirku (kao posledica fizičke i psihičke zamorenosti);
– nekulturno vikanje i dovikivanje;
– nepažljivo, neoprezno, nepromišljeno kretanje na povratku sa vrha, stene, pećine i dr.

Član 12.

Vodič akcije, kao glavni organizator mora izraditi program akcije (u pismenom obliku) koji sadrži sledeće informacije: vreme održavanja akcije (kao i vreme polaska i dolaska), kraći opis destinacije i staze gde se akcija izvodi, orijentaciono vreme potrebnog pešačenja / uspona i moguće teškoće, kilometražu, visinsku razliku uspona, smeštaj (planinarski dom, bivak, tabor), potrebna oprema – uz preporuke za oblačenje i ishranu, kontakt telefone, cenu, kao i druge važne podatke i informacije. To se saopštava na sastancima, uz podelu programa, slanje mailovima, postvljanjem obaveštenja na web sajt, facebook, slanjem SMS-a, flajera, oglasne table i sl.

Član 13.

Cena akcije mora biti izražena na osnovu ekonomske cene putovanja. Ukupni iznos troškova vodiča, bez smeštaja, ishrane i prevoza, ne može biti veći od 10% od ukupnoh obaveznih troškova svih učesnika akcije koju vodi. Suma za pokriće troškova vodiča dodaje se ukupnoj sumi troškova akcije koju vodi i deli jednako na sve učesnike , osim vodiča. Kada se planinarske akcije izvode u lokalu ne zaračunavaju se dodatni troškovi ali organizator akcija ne učestvuje u snošenju troškova puta. Takođe, ukoliko se za prevoz učesnika akcija koriste lična prevozna sredstva nekog od učesnika akcija, oni lično ne snose troškove prevoza.

ČlaСве странеn 14.

Lice koje organizuje akciju je obavezno da postupa po Pravilniku o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS-a.

Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja  21  februara 2017 godine na sednici Upravnog odbora PK „Vukan“ Požarevac i odmah se primenjuje.