Pravilnik o radu skupštine kluba

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 1.

Skupštinu Kluba otvara Predsednik Kluba, odnosno ovlašćeno lice u skladu sa članom 20., 21, 22, 23, 24 i 25. Statuta Kluba.

Član 2.

Na osnovu izveštaja Sekretara i utvrđivanja broja prisutnog članstva utvrđuje postojanje potrebne većine za odlučivanje, odnosno utvrđuje broj redovnih članova, broj članova koji imaju dvojno članstvo sa pravom glasa i pravom izbora u organe Kluba, broj maloletnih članova Kluba i prisustvo njihovih zakonskih zastupnika.
Član 3.

Predlaže izbor Radnog predsedništva i radnih od prisutnih članova na sednici Skupštine. Predlog radnog predsedništva daje Upravni odbor. Kod zakazivanje Vanredne skupštine predlog može dati predlagač zakazivanja Skupštine.

Član 4.

Skupština ima sekretara, koji je ujedno zapisničar. Sekretar Kluba je ujedno i sekretar Skupštine i zapisničar.

U slučaju Vanredne skupštine Sekretar ne mora obavezno da budi i sekretar Skupštine.
Član 4.

Radno predsedništvo se sastoji od : Predsedavajućeg Skupštine, i dva člana, od kojih je jedan predsednik Kluba. Ukoliko je odsutan predsednik Kluba član radnog predsedništva je potpredsednik Kluba.

Kod održavanje Vanredne Skupština, izbor oba članova radnog predsedništva se može izvršiti od prisutnih članova Kluba.

Član 5.

Po izboru Radnog predsedništva. Skupština , na predlog UO, Nadzornog odbora, ili prisutnih članova Kluba bira verifikacionu i izbornu komisiju. Skupština može izabrati i druga radna tela.

Broj članova verifikacion i izborne komisije se određuje na osnovu člana 25. stav. 5. Statuta Kluba.
Član 6.

Verifikaciona komisija, dobija od sekretara Kluba spisak članova u utvrđuje kojiko je prisutnih:
• redovnih članova,
• dvojnih, odnosno trojnih članova u drugim društvima sa pravom glasa i izbora u organe Kluba,
• broj maloletnih članova i prisustvo njihovih zakonskih sastupnika,
• broj prisutnih članova upravnog odbora, nadzornog odbora, veća časti i drugih komisija, do razrešenja.

Verifikaciona komisija obaveštava Radno predsedništvo o broju prisutnih članovao čemu izrađuje zapisnik i dostavlja ga predsedavajućem skupštine.

Član 7.

Po dobijanju zapisnik verifikacine komisije, predsedavajući postupa po članu 22. Statuta Kluba.
Član 8.

Ako je na dnevnom redu izbor novih članova za organe Kluba vrši se izbor članova Izborne komisije

Ukoloko postoji potrebna većina, Predsedavajući Skupštine predlaže izbor Izborne komisije od prisutnih članova Kluba. Pomoć u izboru Izborne komsije vrši Verifikaciona komisija.

Po izboru članova Izborne komisije, ista počinje saradom, u skladu sa članom 25. st. 4 statuta Kluba.
Član 9.

Predsedavajući Skupštine predlaže dnevni red i po usvajanju istog radi po njemu. Dnevni red predlaže predlagača održavanja Skupštine.

Dnevni red se može proširit odlukom Skupštine.

Dnevni red Vanredne skupštine se ne može proširivati u odnosu na pitanja zbog kojih se ista održava.

Član 10

O toku Skupštine se vodi zapisnik. Zapisničar se određuje na osnovu člana 30. Statuta.

Za sekretar Skupštine može biti izabran i drugi pristutni član Kluba po odluci Skuštine.

Ukoliko Klub nema sekretara, zapisničar se bira od prisutnog članstva.

.

Član 11

Po jednoj tački Dnevnog reda, član Skupštine se može javljati samo jednom za reč – diskusiju u trajanju od 2 minuta i jednom za repliku, ako je poimenice spomenut u to trajanju od 2 minut.

Član 12.

Glasanje po svim tačkama Dnevnog reda je javno, dizanjem ruke, osim o izboru članova organa Kluba koje je tajno. Tajno glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja kandirata sa Izborne liste.

Za svaku funkciju se pravi posebna izborna lista. Nakon obavljanja glasanja za određenu funkciju lista se može dopuniti članovima koji nisu prošli na predhodne listi o kojoj se glasalo. Promenu i dopunu liste se vrši na osnovu odluke skupštine glasanjem članova Skupštine.

Član 13.

Za stavljanje člana Kluba na izbornu listu, potrebna je njegova saglasnost kao i prisutnost na sednici Skupštine.

Član 14.

Skupština donosi odluke prostom većinom broja prisutnih redovnih članova Kluba u skladu sa članom 23. Statuta.

Rezultati glasanja se upisuju u zapisnik skupštine sa napomenom o ishodu glasanja (za, protiv , uzdržano)

Odluku o prestanku rada Kluba, Skupština može doneti samo dvotrećinskom većinom svih članova Kluba.

Član 15.

U slučaju da za odluku ne glasa potreban broj članova, glasanje se ponavlja nakon diskusije.

Ukoliko se i pored diskusije, odluka ne izglasa ista se skida sa dnevnog reda i po tom pitanju se može zakazati Vanredna skupštine.

Član 16.

Predsedavajući Skupštine, vodi računa o radu i parlamentarnoj disciplini.

Sve slučajeve vređanja po bilo kom osnovu mora energično sprečiti i oduzeti reč govorniku.

Predsedavajući može izreći kaznu : javne opomene, udaljenja sa sednice Skupštine, upućivanje na Veće časti sa predlogom za isključenje iz Kluba

U slučaju grubog narušavanja parlamentarne discipline, predsedavaći može prekinuti sednicu i zakazati njen nastavak u roku od 5 dana., a nakon donete odluke Veća časti koju isti donosi po hitnom postupku.

Odmore u toku sednice određuje po potrebi i na predlog prisutnih članova Skupštine.

Član 17.

Po iscrpljivanju tačaka dnevnog reda , predsedavajući zatvara Skupštinu.

Član 18.

Sva radan tela Skupštine su dužna da u roku od 7 (sedam dana), pripreme, izrade u pisanom obliku sve odluke skupštine, a skupštinsku dokumentaciju overe, srede , povežu i predaju Predsedniku Kluba na dalje prosleđivanje sekretaru Kluba na čuvanje.

Sve odluke potpisuje predsedavajući skupštine a overavaju ih članovi radnog predsedništva i sekretar Kluba.

Član 19.

Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje da važi do sada važeći pravilnik.

U Požarevcu PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
28.02.2012. godine
s .r.

br / Zadatak ostalih radnih tela utvrđuje Skupština./p/p

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.