Statut

На основу члана 40. чл. 55 ст.3 тач.1 и чл.97 Закона о спорту („Службени гласниик Р.Србије“ број 10/2016. од 08.02.2016. године), Статута Планинарског савеза Србије од 29. октобра 2016. године, Скупштина ПК „Вукан“ Пожаревац је на својој седници, одржаној дана 07. 02. 2017. године је усвојила нови
С Т А Т У Т
ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА ВУКАН

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Планинарски клуб Вукан (у даљем тексту Клуб) правни је следбеник Планинарско скијашког клуба Вукан, основаног 1960. год.

Члан 1.
Планинарски клуб ВУКАН (у даљем тексту Клуб) је самостална, добровољна ванстраначка, недобитна, спортска организација, по принципу слободног удруживања више физичких лица која своја права и дужности остварује на основу овог Статута, других нормативних аката Клуба, Статута Планинарског савеза Србије, као и других позитивних прописа које се односе на спортске активности Клуба, а у циљу остваривања заједничких циљева у области планинарских спортских дисциплина и активности.
Члан 2.
Клуб има својство правног лица и уписује се у Регистар удружења, у области спорта (у даљем тексту Регистар, Агенције за привредне регистре, у складу са Законом о спорту ( у даљем тексту Законом).
Клуб представља и заступа председник Клуба, а у његовом одсуству потпредседник Клуба, или лице које овласти Управни одбор својом одлуком.
Члан 3
Планинарски клуб ВУКАН из Пожареваца је члан Планинарског савеза Србије као основна организација, у даљем тексту (Савез) на основу члана 15 Статута Планинарског савеза Србије.
Клуб признаје знак и заставу Планинарског савеза Србије.
Клуб се може удруживати и у друге одговарајуће савезе у области спорта.
Клуб престаје да буде члан Савеза иступањем из чланства, о чему обавештава Савез достављањем одлуке Скупштине Клуба о иступању, брисањем због неподизања чланских маркица за текућу годину и у случајевима утврђеним Законом.
Члан 4.
Назив Клуба је: Планинарски клуб ВУКАН.
Скраћени назив Клуба је : ПК ВУКАН.
Назив Клуба је на српском језику и ћириличном писму.
Члан 5.
Седиште Клуба је у МЗ „Булевар“, ул. Воје Дулића број 41, 12000 Пожаревац.
Члан 6.
Рад Клуба је јаван.

Члан 7
Клуб се оснива на неодређено време.
Клуб као удружење може престати са радом на основу одлуке Скупштине Клуба. За доношење ове одлуке потребно је да на њој учествује две трећине чланова Клуба и за њу гласа више од 50% присутних чланова.
Клуб може престати са радом на основу Закона о спорту.
Члан 8.
Клуб има печат округлог облика, пречника 30 мм, у којем су ћирилицом уписане речи: ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ, пратећи горњи лук печата, ВУКАН у средини печата, а у доњем делу лука печата ПОЖАРЕВАЦ.
Клуб има штамбиљ правоуглог облика величине 45 мм пута 25 мм., на коме је ћирилицом исписано:
ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ВУКАН
број____________________
_____________________година
П О Ж А Р Е В А Ц
Члан 9.
Клуб има знак и заставу .
Знак Клуб изгледа на следећи начин: Црвени круг унутар чијег средишта је смештен круг беле боје мањег пречника за око 30%. У црвеном прстену, који је формиран, у горњем делу, са лева на десно, симетрично, уписан је назив ПК великим ћириличним писмо ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ВУКАН, почев од полупречника кружнице и прати линију беле кружнице. У доњем делу прстена, са лева на десно, пратећи линију црвене кружнице, симетрично је уписано, великим словима, ћириличним писмом место седишта ПК, ПОЖАРЕВАЦ. Почетак назива места је нешто нижи од полупречника са леве стране и завршава се нешто ниже од полупречника са десне стране. Боја слова је бела. У средини белог круга је уцртан стилизовани планинар који се пење уз планину и он је плаве боје. Десно од цртежа стилизованог планинара је година оснивања Клуба, „1960“.
Застава Клуба изгледа на следећи начин. Величина заставе прати однос дужине и висине 4:3, беле је боје, а у средини се налази знак Клуба. Застава може имати и жуту подлогу с`тим да се не промени основна поставка знака ПСК.
Члан 10.
Знак Клуба може садржати и назив Клуба и на било ком језику у свету, уколико се не мења основно значење речи.

Члан 11.
Клуб може имати маскоту, химну, слоган, логотип и друге симболе које на основу спроведене расправе и конкурса усваја Скупштина Клуба. Симболи визуелног идентите не могу бити идентични као симболи других удружења која су уписана у Регистар.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 12.
Своје циљеве и задатке Клуб остварује тако што:
– Развија и ствара услове за развој свих облика планинарских спортских дисциплина и активности и међусобно их усаглашава.,
– Самостално или у сарадњи са другим организацијама – удружењима или Савезом организује: излете, пешачења, походе, логоровања, сусрете, такмичења, успоне, експедиције и друге планинарске манифестације,
– Спроводи планинарску обуку и усавршавање у складу са члановима 75, 76, 77 и 78 Статута Планинарског савеза Србије
– Организује и ствара услове за рад специјализованих планинарских јединица,
– Организује, обележава и одржава планинарске путеве, трансверзале и стазе,
– Организује маркетиншку планинарску делатност,
– Ствара услове и брине се о заштити природе и планина као и човекове средине,
– Јача материјалну основу Клуба.
– Упознавање са исхраном у природи у сарадњи са специјализованим стручним организацијама,
– Промовише рад планинарског Клуба и планинарске организације ангажовањем расположивих медија,
– Обавља и друге послове који су етички у функције развоја Клуба или планинарске организације.
– Негује планинарску етику.
-Такође се стара за остваривање права и дужности основних организација у складу са чланом 13. Статута Планинарског савеза Србије.
Члан 13
У складу са постављеним циљевима Клуб развија следеће планинарске спортске дисциплине:
Изворне планинарске дисциплине:
1. Пешачење у природи,
2. Планинарење,
3. Планинарска оријентација,
4. Планинско трчање,

Техничке планинарске дисциплине:
1. Високогорство
2. Алпинизам: пењање у стени, пењање у леду.
3. Спортско пењање: спортско пењање на природној стени, спортско пењање на вештачкој стени.
4. Спелеологија
5. Турно скијање
6. Кретање кроз кањоне (кањонинг)
7. Планински бициклизам
Клуб доставља Савезу документацију и извештаје о својим члановима који остварују спортске резултате и допринос у развоју планинарства, ради категоризације у складу са Правилником о категоризацији Савеза.

Član 14

Ради унапређења појединих спортских планинарских дисциплина УО може донети одлуку о формирању одговарајућих секција, односно одсека, а у складу са чл. 59. Статута Савеза.
Ораганизација рада у секцијама, односно одсецима регулисана је правилником.

ЧЛАНСТВО
Члан 15.
Чланом Клуба може постати сваки грађанин који изрази жељу, прихвата Статут Клуба и плати чланарину за текућу годину.
Чланови Клуба су дужни да обнове уплату чланарине за текућу годину до 31. марта.
Изјаву о приступању, односно учлањењу за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник, а за лице са навршених 14 година изјаву даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника.
Изјаве из става 3. овог члана морају да садрже потврду о овери потписа, као и фотокопија личне карте заступника.
Клуб води евиденцију о својим члановима у матичној књизи чланова Клуба и испуњава евиденциони лист за новог члана у електронском облику, који доставља Савезу.

Члан 16.
Чланови ПСК могу бити: редовни (учлањењем) и почасни.
Редовни члан постаје попуњавањем приступнице и уплатом чланарине за текућу годину.
Почасни чланови за текућу годину могу бити појединци или правна лица која су својим односом и доприносом помогла у остваривању програмских активности Клуба, на основу спроведене расправе и одлуке Скупштине или Управног одбора.
Члан 17.
Члан Клуба не може истовремено бити члан друге планинарске органзације – удружења у Савезу.
За органе Клуба не могу бити изaбрани чланови Клуба који испуњавају услове из члана 16. Статута Савеза (ПСС-а) – као и чл. 33 Закона о спорту.
Члан 18.
Редовни члан Клуба има следећа права и дужности:
– Да учествује у раду органа Клуба и остварује његове циљеве и програмске задатке. Члан органа Клуба може бити само редовни члан са најмање три године стажа чланства у Клубу.
– Да учествује у доношењу одлука,
– Да бира и да буде биран у органе Клуба и Савеза,
– Да делује у складу са Статутом и правилнцима Клуба и Планинарског савеза Србије.
– Да уредно плаћа чланарину.
– Да активно, сходно својим могућнотима ради на остваривању циљева и задатака Клуба.
– Да преноси своја знања и искуства,
– Да се пријави за категоризацију спортиста, одмах пошто испуни услов,
– Да заврши основну обуку,
– Да негује дух сарадње, толерантности и другарства у Клубу.
– Да се стара о интересима Клуба и његове имовине,
– Да укаже органима Клуба на сваку неправилност у раду,
– Да чува углед Клуба, планинарске организације и Републике Србије на акцијама ван земље,
– Право жалбе на одлуке Већа части, Скупштини Клуба, као и на одлуке Скупштине као другостепени орган по жалби на одлуки Већа части Клуба, Већу части Савеза.

Члан 19.
Чланство у Клубу престаје:
– Иступањем из Клуба подношењем писменог захтева за испис из чланства,
– Неплаћањем чланарине за текућу годину,
– Искључењем на основу одлуке Већа части Клуба или Савеза.
– Престанком рада Клуба.

Члан 20.
ПЛАНИНАРСКА ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ

Чланови Клуба имају право и обавезу да стичу планинарска знања и обучавају се у планинарским вештинама ширег спектра.

Систем обучавања и усавршавања чланова садржи осмишљене семинаре, течајеве, презентације, радионице, рада на терену и друге облике преношења знања и вештина, кроз које полазници имају право и могућност да стичу одговарајућа планинарска стручна звања у постојећим дисциплинама планинарског спорта и планинарских делатности и активности по програму ПСС.

Члан 21.
Нивои планинарске обуке
Систем обучавања чланова планинарске организације садржи 4 (четири) нивоа обуке и то су:
1. Основна планинарска обука, обавезна је за све уписане чланове Клуба у циљу стицања основних информација и знања о планинама и природи, планинарству, планинарској организацији и удружењу коме припадају.
2. Почетна планинарска обука, за стицање звања приправника у планинарским дисциплинама.
3. Напредна планинарска обука, за стицање стручних звања у планинарским делатностима и дисциплинама (алпиниста, водич, спелеолог, спасилац, спортски пењач, маркирант и др.).
4.Стручно оспособљавање за обављање одређених стручних послова у планинарству изводи се за стручна звања, као што су: инструктор у планинарству, оперативни тренер у планинарству, судија у такмичарским дисциплинама и др.
Члан 22.
Стручно-васпитни рад са децом

Стручно-васпитни рад са децом могу обављати спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта и сва друга лица која имају одговарајућу лиценцу.
Под децом се сматрају лица која имају мање од 16 година живота.

ОРГАНИ ПК ВУКАН
Члан 23.
Органи Клуба су :
1. Скупштина
2. Управни добор
3. Председник
4. Надзорни одбор
5. Веће части.
СКУПШТИНА
Члан 24.
Скупштина је највиши орган Клуба и чине је сви редовни чланови Клуба.
Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.
Редовне седнице Скупштине се одржавају сваке године, а ванредна по потреби.
Уколико Председник Клуба не сазове редовну Скупштину у року од две године, рачунајући од дана последњег одржавања, заказује се ванредна Скупштина.
У изборној години Седница Скупштине се заказује пре истека мандата органима Клуба.
У случају неодржавања седнице Скупштине у изборној години, пре истека мандата, заказује се ванредна изборна седница Скупштине Клуба.
Члан 25.
Редовну седицу Скупштине сазива председник Клуба на основу одлуке Управног одбора. Скупштина се заказује, писменим или електронским путем, најмање на десет дана пре одржавања, са назнаком места одржавања, време одржавања, предлогом дневног реда и материјалима који ће бити разматрани.
Ванредну скупштину такође сазива председник Клуба, а по одлуци Управног одбора, Надзорног одбора или једне трећине регистрованог чланства Клуба. И ова Скупштина се заказује под истим условима као и редовна, али се на овој Скупштини разматрају и доносе одлуке само по оним питањима због који је и сазвана.
Ванредна Скупштина се мора сазвати у року од 30 дана.
Уколико ванредну Скупштину Клуба не сазове председник Клуба, иста се сазива на основу одлуке предлагача за одржавање ванредне Скупштине.
Члан 26.
Скупштина о свом раду доноси Пословник.
Члан 27.
Скупштина (редовна или ванредна) може да одлучује, ако јој присуствује више од половине редовних пунолетних чланова Клуба.
Уколико у заказано време почетка рада Скупштина нема кворум, почетак рада Скупштине се одлаже за пола сата. После истека пола сата, уколико не присуствује трећина чланства, председник Скупштине, у року од 15. дана сазива нову скупштину.
Уколико у новозаказано време Скуштина нема кворум, почетак рада се одлаже за пола сата. После истека 30 минута, Скупштина започиње рад без обзира на број присутних чланова.
Члан 28.
Своје одлуке Скупштина доноси простом већином присутних редовних чланова и то јавним или тајним гласањем, осим одлуке о престанку рада Клуба.
Малолетни чланови Клуба своју вољу могу изјавити преко законског заступника.
Чланови Управног одбора, Надзорног одбора, Већа части, и других тела Клуба немају право гласа када се одлучује о њиховом раду, извештајима и давању разрешнице.
Члан 29.
Скупштину отвара и до избора Радног председништва њоме руководи председник Клуба. Радно председништво, у чијем је саставу и председник Клуба руководи радом Скупштине.
Остали чланове радног председништва и остала радна тела Скупштине, бирају се из редова присутног чланства.
Члан 30.

Скупштина бира верификацону комисију и изборну комисију као и друга радна тела по потреби. Изборна комисија се формира уколико се на седници Скупштине спроводи избор за органе Клуба.
Верификациона комисија располаже списком чланова Клуба на основу којих утврђује кворум, утврђује да ли сви присутни чланови имају статус чланова Клуба, утврђује број малолетних чланова Клуба и присуство њихових законских заступника, колико чланова је Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части присутно.
Верификациона комисија сачињава записник о свом раду на Скупштини и он је саставни део радног материјала Скупштине.
Изборна комисија, се стара о изборном материјалу, евидентира кандидате, пребројава гласове и утврђује листу изабраних. Сачињава записник о одржаном гласању.
Број и састав верификационе, изборне комисије и осталих радних тела. утврђује Скупштина. Број чланова не може бити мањи од три члана по комисији или радном телу.
Задатак осталих радних тела утврђује Скупштина

Члан 31.
Задаци Скуштине су:
– Усваја годишње и друге извештаје о раду Клуба,
– Доноси Статут као и његове измене и допуне.
– Доноси Програм рада Клуба за текући период (календар),
– Доноси одлуке и усваја извештај о материјалном и финансијском пословању,
– Доноси одлуке и усваја извештај о привредним делатностима Клуба,
– Бира и опозива председника, потпредседника, секретара и начелника Клуба и остале чланове Управног одбора, чланове Надзорног одбора и чланове Већа части.
– Доноси одлуку о избору осталих представника у Скупштини Клуба у складу са Статутом Савеза.
– Одлучује о отуђењу имовине Клуба,
– Одлучује о додели планинарских признања и награда,
– Одлучује по жалбама чланова Клуба.
– Доноси и друге одлуке и заузима ставове по питањима од интереса за рад Клуба.
– Доноси одлуку о престанку рада Клуба по посебном поступку.
– Доноси одлуку о избору материјално-финансијског књиговође Клуба.
– Верификује одлуке Управног одбора које је донео између два заседања Скупштине.
– Верификује Правилнике о раду Већа части , Надзорног одбора, Управног одбора и других радних тела Клуба.
– Доноси остале одлуке на основу Закона.

Члан 32.
Одлуке Скупштине су обавезне за све чланове Клуба као и за све органе Клуба.

УПРАВНИ ОДБОР
Члан 33.
Управни одбор руководи радом Клуба на основу закона и других нормативних аката, одлука и закључака Скупштине Клуба, Статута Клуба и Статута Савеза.
Мандант Управног одбора је четири године, уз могућност реизбора.
Управни одбор ради у седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор се састоји од 9 чланова.
Управни одбор сачињавају председник Клулубаба, потпредседник К, секретар Клуб, начелник Клуба и пет чланова.
У току године Управни одбор може заменити чланове одборе новим члановима, али само до једне половине и из оправданих разлога по захтеву члана Управног одбора. Захтев се попуњава у писменој форми уз потпис.
Све одлуке Управног одбора израђују се у писаној форми.
Уколико постоји потреба за променом већег броја чланова председник Клуба заказује ванредну седницу Скупштине.
У случају потребе за хитно доношење појединачне одлуке, УО може одржати електронско гласање.
Члан 34

Чланови УО Клуба могу да поднесу оставку на чланство из личних разлога. Оставка се обавезно подноси у писаној форми.
Уколико наступи потреба да се члан УО замени због личних разлога, неактивности (три узастопна неоправдана изостанка), дуже болести или смрти, УО се обраћа првом следећем кандидату по броју гласова на изборима одржаним на претходној Скупштини и уколико да сагласност у писаном или електронском облику, бира га у састав УО.
Мандат новоизабраном члану УО траје колико и мандат већ изабраних чланова.

Члан 35.
НАДЛЕЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
– Председник Клуба представља и заступа Клуб, уједно је и овлашћено лице,
– Врши функцију представљања у Скупштини Савеза, са осталим представницима који су одређени, у складу са Статутом Савеза,
– Руководи радом Клуба и усклађује рад органа Клуба,
– Подноси извештаје Скупштини о раду Клуба,
– Потписује предлоге општих акта и одлуке које доноси Управни одбор Клуба,.
– Организује, усмерава и врши координацују сарадње са државним органима,
– Преко својих органа остварује спортску и друштвену сарадњу,
– Одобрава службена путовања,
– Наредбодавац је за извршење задатака финансијског плана и извршавање материјално-финансијских обавеза Клуба,
– Потписује уговоре о материјално-финансијским пословању Клуба,
– Обавља и друге послове и задатке одређене овим Статутом.

ПОТПРЕДСЕДНИК КЛУБА
– Потпредседник Клуба замењује Председника Клуба уколико је исти спречен и одсутан, а неизвршењем послова може наступити тежа последица по рад Клуба,
– Обавља послове и задатке самостално, које му Председник Клуба пренесе својом одлуком у надлежност.
СЕКРЕТАР КЛУБА
– Секретар Клуба извршава одлуке Скупштине и Управног одбора,
– Води евиденцију и Матичну књигу чланова Клуба
– Издаје исписницу из чланства Клуба, и уписује податке из Матичне књиге евиденције чланства,
– Води евиденцију плаћене чланарине,
– Оверава планинарске књижице по уносу маркица за текућу годину,
– Обавља техничке припреме седнице Управног одбора и води књигу састанака и израђује записнике са састанака,
– Израђује одлуке Управног одбора и даје на потпис овлашћеном лицу,
– Води деловодство Клуба,
– Чува архиву Клуба,
– Прима све поднеске и писмена,
– Врши слање писмена и поште,
– Требује средства за рад секретара (канцеларијски материјал и поштарина),
– Прима извештаје од Начелника Клуба, организатора акција и чува их у архиви,
– Сваке године подноси извештај Управном одбору о свом раду и трошковима,
– Уједно је и секретар Скупштине Клуба,
– Задужен је печатом и штамбиљем Клуба,
– Чува заставу Клуба и издаје је на реверс уз потпис,
– Припрема, прима и обједињује радни материјала за Скупштину Клуба,.
– Обавља и остале послове које му повери председавајући Скупштине или председник УО,
– Води евиденцију о покретним стварима и покретној имовини Клуба. Издаје покретне ствари, по одлуци Управног одбора, на реверс корисницима истих.
НАЧЕЛНИК КЛУБА
– Начелник Клуба предлаже годишњи план планинарских акција УО,
– Подноси годишњи извештај о раду председнику УО.
– Координира рад сталних и привремених комисија,
– Контролише и прикупља извештаје о изведеним акцијама и предаје их Надзорном одбору на верификацију,
– Све предлоге за организацију акције које нису у годишњем плану акције, прегледа и предаје на одобрење УО,
– Предлаже листу водича за наредну годину,
– Води рачуна да све акције буду изведене у складу са важећим Правилницима и нормативним актима Савеза и Клуба,
– Покреће поступак пред Већем части уколико је дошло до кршења прописа о организовању акција, а који су довели или су могли довести до тежих физички повреда учесника акције као и материјалне штете,
– Задужен је печатима врхова и стаза које одржава Клуб,
– Води евиденцију учешћа на акцијама и изводи податке о ангажовању чланова Клуба на интернационалним, републичким, локалним, радним и другим акцијама,
– Контактира и остварује потребну сарадњу са начелништвом Савеза и других планинарских друштава.
– Обавља и друге послове које му да у надлежност Председник УО.
Сви чланови сталних комисија израђују предлог годишњег плана активности и достављају Начелнику Клуба и УО. На крају године сви начелници сталних и привремених комисија подносе извештај о раду Начелнику Клуба.
Чланови сталних комисија могу формирати свој тим за реализацију послова и задатака из свог делокруга.
Члан 36.
Задаци Управног одбора су:
– Спроводи и реализује одлуке и закључке Скупштине,
– Припрема програм рада (календар) и финансијски план и подноси га Скупштини на усвајање, као и извештај о раду за текућу годину,
– Доноси извештај о завршном рачуну,
– Именује и разрешава председнике и чланове комисија и других радни тела,
– Доноси одлуке о висини чланарине и легитимације за наредну годину,
– Доноси одлуке о закључивању уговора или споразума Клуба,
-Доноси одлуку о формирању секција, односно одсека,
– Стара се о осмишљеним маркетиншким активностима ширег спектра утицаја,
– Одлучује о суспензији члана Клуба по одлуци Већа части до доношења другостепене одлуке,
– Организује едукативне курсеве и семинаре као и логоровање,
– Доноси правилнике о раду у појединим областима планинарства,
– Утврђује програме и планове рада комисија и усваја њихове извештаје о раду,
– Доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Kлуба,
– Обавља и друге задатке и послове које му повери Скупштина.
Члан 37.
Управни одбор се састаје једном месечно или по указаној потреби. Седницом Управног одбора руководи Председник Клуба или члан одбора кога одреди Председник. Одлуке се доносе простом већином ако је присутно више од половине чланова одбора (проста већина).
Управни одбор се сазива на захтев једне трећине чланова Управног одбора, председника Надзорног одбора или председника Већа части.
У седници Управног одбора могу учествовати и чланови Већа части и Надзорног одбора, без права гласа.
Члан 38.
Управни одбор доноси Правилник о о свом раду.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 39.
Надзорни одбор (НО) сачињавају председник и два члана. Мандат Надзорног одбора је 4 године. Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови Управног одбора или Већа части.
Надзорни одбор доноси Правилник о свом раду.
Уколико наступи потреба да се председник или члан НО замени због личних разлога, неактивности (неодржавање састанака и сл.), дуже болести, смрти и др., НО ће покренути иницијативу за постављање новог члана или председника, а са листе којом је биран НО на претходној Скупштини и уколико да сагласност у писаном или електронском облику, бира га у састав НО.
Мандат новоизабраном члану НО траје колико и мандат већ изабраних чланова.

Члан 40.
Задаци Надзорног одбора су да:
– Контролише материјално-финансијско пословање Клуба.
– Рад Управног одбора поводом одлука Скупштине.
– Контролу споровођења Статута Клуба, Савеза и других аката Савеза и Клуба.
– Контролише да су одлуке Клуба у складу са позитивним правним нормама.
Члан 41
Сви органи Клуба дужни су да Надзорном одбору омогуће увид у своје пословање.
О својим налазима Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештаје са својим предлозима и мишљењима.

ВЕЋЕ ЧАСТИ
Члан 42.
Веће части (ВЧ) сачињавају председник и два члана, а мандат Већа је 4 године.
Веће части је првостепени дисциплински орган. Веће доноси одлуке већином гласова (два гласа). Чланови Већа не могу истовремено бити и чланови Управног или Надзорног одбора. Веће части је независтан и самостални орган.
Веће части мора да има Пословник о свом раду. Веће доноси одлуке на основу Пословника, као и Пословника Већа части Планинарског савеза Србије. Извештаје о свом раду са предлозима и мишљењима од значаја за Клуб и планинарску организацију Веће части подноси Скупштини Клуба.
Веће части предлаже Правилник о дисциплинској и материјалној одговорнсти Скупштини Клуба.
Уколико наступи потреба да се председник или члан ВЧ замени због личних разлога, неактивности и сл. (неодржавање састанака), дуже болести, смрти и др., УО ће поставити новог председника, односно члана ВЧ. УО се обраћа првом следећем кандидату по броју гласова на изборима одржаним на претходној Скупштини и уколико да сагласност у писаном или електронском облику, бира га у састав ВЧ.
Мандат новоизабраном члану ВЧ траје колико и мандат већ изабраних чланова.

Члан 43.
ИМОВИНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА
Имовину Клуба чине: чланарина, донације, поклони спозора, приходи од рекламирања других фирми или организација, приходи од рада са другима, издавачке делатности, закупа објеката, планинарска опрема, канцеларијски инвентар, потрошни материјал за рад и друго.
Члан 44.
Имовина или материјална средства Клуба се могу отуђити само одлуком Скупштине, а на предлог Управног или Надзорног одбора. Евиденцију о покретним стварима води Секретар Клуба.

На крају године обвеза је Клуба да изврши попис покретне и непокретне имовине.
У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба постаје власништво Планинарског савеза Србије.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Тумачење овог Статута је у надлежности Скупштине Клуба. У случају спора око тумачења одредби Статута, између две скупштине, мишљење о значењу одредбе ће давати Управни одбор.
Члан 46.
У случају несагласности одредаба овог Статута, са одредбама позитивних законодавних норми или спортским правилима Савеза или непостојања одредби Статута који регулишу спорна питања, непосредно се примењују одредбе Закона о спорту.
Члан 47.
Статут ступа на снагу даном доношења 07.0 2. 2017. године. Овим престају да важе Статут Планинарског клуба Вукан донет 02.03. 2012. године, као и све измене и допуне Статута.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

М. .П.
У Пожаревцу
07.02.2017. године
с .р.

На основу члана 21. Статута Планинарског Клуба „Вукан“ – Пожаревац (у бућем тексту Клуба), Скупшина Клуба је на својој седници одржаној 28.02.2012. године доноси:

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

Члан 1.

Скупштину Клуба отвара Председник Клуба, односно овлашћено лице у складу са чланом 20., 21, 22, 23, 24 и 25. Статута Клуба.

Члан 2.

На основу извештаја Секретара и утврђивања броја присутног чланства утврђује постојање потребне већине за одлучивање, односно утврђује број редовних чланова, број чланова који имају двојно чланство са правом гласа и правом избора у органе Клуба, број малолетних чланова Клуба и присуство њихових законских заступника.
Члан 3.

Предлаже избор Радног председништва и радних од присутних чланова на седници Скупштине. Предлог радног председништва даје Управни одбор. Код заказивање Ванредне скупштине предлог може дати предлагач заказивања Скупштине.

Члан 4.

Скупштина има секретара, који је уједно записничар. Секретар Клуба је уједно и секретар Скупштине и записничар.

У случају Ванредне скупштине Секретар не мора обавезно да буди и секретар Скупштине.
Члан 4.

Радно председништво се састоји од : Председавајућег Скупштине, и два члана, од којих је један председник Клуба. Уколико је одсутан председник Клуба члан радног председништва је потпредседник Клуба.

Код одржавање Ванредне Скупштина, избор оба чланова радног председништва се може извршити од присутних чланова Клуба.

Члан 5.

По избору Радног председништва. Скупштина , на предлог УО, Надзорног одбора, или присутних чланова Клуба бира верификациону и изборну комисију. Скупштина може изабрати и друга радна тела.

Број чланова верификацион и изборне комисије се одређује на основу члана 25. став. 5. Статута Клуба.
Члан 6.

Верификациона комисија, добија од секретара Клуба списак чланова у утврђује којико је присутних:
• редовних чланова,
• двојних, односно тројних чланова у другим друштвима са правом гласа и избора у органе Клуба,
• број малолетних чланова и присуство њихових законских саступника,
• број присутних чланова управног одбора, надзорног одбора, већа части и других комисија, до разрешења.

Верификациона комисија обавештава Радно председништво о броју присутних члановао чему израђује записник и доставља га председавајућем скупштине.

Члан 7.

По добијању записник верификацине комисије, председавајући поступа по члану 22. Статута Клуба.
Члан 8.

Ако је на дневном реду избор нових чланова за органе Клуба врши се избор чланова Изборне комисије

Уколоко постоји потребна већина, Председавајући Скупштине предлаже избор Изборне комисије од присутних чланова Клуба. Помоћ у избору Изборне комсије врши Верификациона комисија.

По избору чланова Изборне комисије, иста почиње сарадом, у складу са чланом 25. ст. 4 статута Клуба.
Члан 9.

Председавајући Скупштине предлаже дневни ред и по усвајању истог ради по њему. Дневни ред предлаже предлагача одржавања Скупштине.

Дневни ред се може проширит одлуком Скупштине.

Дневни ред Ванредне скупштине се не може проширивати у односу на питања због којих се иста одржава.

Члан 10

О току Скупштине се води записник. Записничар се одређује на основу члана 30. Статута.

За секретар Скупштине може бити изабран и други пристутни члан Клуба по одлуци Скуштине.

Уколико Клуб нема секретара, записничар се бира од присутног чланства.

.

Члан 11

По једној тачки Дневног реда, члан Скупштине се може јављати само једном за реч – дискусију у трајању од 2 минута и једном за реплику, ако је поименице споменут у то трајању од 2 минут.

Члан 12.

Гласање по свим тачкама Дневног реда је јавно, дизањем руке, осим о избору чланова органа Клуба које је тајно. Тајно гласање се врши заокруживањем редног броја кандирата са Изборне листе.

За сваку функцију се прави посебна изборна листа. Након обављања гласања за одређену функцију листа се може допунити члановима који нису прошли на предходне листи о којој се гласало. Промену и допуну листе се врши на основу одлуке скупштине гласањем чланова Скупштине.

Члан 13.

За стављање члана Клуба на изборну листу, потребна је његова сагласност као и присутност на седници Скупштине.

Члан 14.

Скупштина доноси одлуке простом већином броја присутних редовних чланова Клуба у складу са чланом 23. Статута.

Резултати гласања се уписују у записник скупштине са напоменом о исходу гласања (за, против , уздржано)

Одлуку о престанку рада Клуба, Скупштина може донети само двотрећинском већином свих чланова Клуба.

Члан 15.

У случају да за одлуку не гласа потребан број чланова, гласање се понавља након дискусије.

Уколико се и поред дискусије, одлука не изгласа иста се скида са дневног реда и по том питању се може заказати Ванредна скупштине.

Члан 16.

Председавајући Скупштине, води рачуна о раду и парламентарној дисциплини.

Све случајеве вређања по било ком основу мора енергично спречити и одузети реч говорнику.

Председавајући може изрећи казну : јавне опомене, удаљења са седнице Скупштине, упућивање на Веће части са предлогом за искључење из Клуба

У случају грубог нарушавања парламентарне дисциплине, председаваћи може прекинути седницу и заказати њен наставак у року од 5 дана., а након донете одлуке Већа части коју исти доноси по хитном поступку.

Одморе у току седнице одређује по потреби и на предлог присутних чланова Скупштине.

Члан 17.

По исцрпљивању тачака дневног реда , председавајући затвара Скупштину.

Члан 18.

Сва радан тела Скупштине су дужна да у року од 7 (седам дана), припреме, израде у писаном облику све одлуке скупштине, а скупштинску документацију овере, среде , повежу и предају Председнику Клуба на даље прослеђивање секретару Клуба на чување.

Све одлуке потписује председавајући скупштине а оверавају их чланови радног председништва и секретар Клуба.

Члан 19.

Даном доношења овог Правилника престаје да важи до сада важећи правилник.

У Пожаревцу ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
28.02.2012. године
с .р.

бр / Задатак осталих радних тела утврђује Скупштина./п/п

/pЧлан 19. – Чува заставу Клуба и издаје је на реверс уз потпис.p/pp

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.